La AMAP presenta su guía rápida para municipios y operadores sobre el RD 3/2023, de criterios técnicos y sanitarios del agua de consumo

Descarga la guía

L’AMAP i l’Associació Espanyola d’Operadors Públics d’Aigua i Sanejament (AEOPAS) presentem la guiaràpida sobre el Reial Decret (RD) 3/2023, per al que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, una normativa clau que representa un avenç significatiu en la protecció de la salut pública i en la gestió eficient del recurs més vital per a les nostres comunitats.

L’entrada en vigor del RD 3/2023 ha significat nous requeriments, que estan significant l’adaptació dels agents involucrats en la gestió de l’aigua. La nova normativa te una orientació més global en establir criteris des de les masses d’aigua fins a l’aixeta dels usuaris, així com el control de la seva qualitat, garantint i millorant el seu accés, disponibilitat i salubritat. A més, millora els mecanismes de la transparència i informació relacionats amb l’aigua de consum, i la necessitat de garantir l’accés a l’aigua potable per a tota la ciutadania.

Entre les novetats més destacades es troben els Plans Sanitaris de l’Aigua (PSA), que promouen una avaluació constant dels riscos i la implementació de mesures preventives. Per això, els municipis i ens locals han de revisar totes les infraestructures per a garantir que l’aigua arribi en les condicions òptimes per al consum humà. La protecció de les masses d’aigua de les que es capta l’aigua per al consum humà és una prioritat de la nova directiva d’aigua potable. El RD aposta per un enfocament de gestió de riscos, basat en l’acció preventiva, amb l’objectiu, entre d’altres, de reduir les despeses de tractament. D’altra banda, la gestió del risc ha d’afavorir la disminució de la contaminació i l’aplicació del principi de qui contamina paga. També es fomenta la promoció de l’aigua de l’aixeta, destacant els seus beneficis tant per a la salut com per al medi ambient, i posicionant-la com una opció confiable i sostenible per davant de l’aigua envasada.

Comparteix: