Organització i Governança

Aspectes generals

L’Associació s’estructura en dos nivells:

  • un nivell de governança (decisions polítiques)
  • un nivell tècnic o operacional.

L’Associació disposa dels següents òrgans:

  • L’Assemblea General: constituïda per la totalitat dels membres de l’AMAP i és l’òrgan sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès de l’AMAP, adoptar acords en l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat dels altres òrgans de govern.
  • La Comissió Executiva és l’òrgan de govern col·legiat, escollida per l’Assemblea. Té caràcter permanent i regeix, administra i representa l’AMAP, sense perjudici de les atribucions pròpies de l’Assemblea.
  • Una Comissió Assessora, espai de debat i orientació dels debats estratègics de l’AMAP que podrà realitzar aportacions a la seva planificació anual i estratègica, així com definir el contingut de les jornades i cursos.

ASSEMBLEA GENERAL

Poden ser membres de ple dret ajuntaments i ens supramunicipals de Catalunya, així com altres ens com universitats, entitats diverses, societat civil organitzada, sindicats… i en general organitzacions i entitats sense ànim de lucre alineades amb els objectius de l’AMAP. També persones a títol individual, tot i que sense vot a l’Assemblea ni possibilitat de ser membre de l’Executiva. Queden exclosos els partits polítics.

L’Assemblea es reuneix un mínim de dos cops l’any, i l’adopció d’acords seran per majoria simple dels seus vots presents o representants.

Tots els membres de ple dret de l’AMAP tenen veu i vot a l’Assemblea. S’estableix un sistema de vot ponderat en funció de la quota anual ordinària satisfeta en cada exercici econòmic per cada membre d’acord amb el següent barem:

Barem AMAP

COMISSIÓ EXECUTIVA

Els membres de la Comissió Executiva han de ser escollits mitjançant votació de tots els associats. Per a ser elegible cal ser membre de ple dret de l’AMAP. Està formada (2018 – 2022) per:

  • Presidència: Ajuntament de Barcelona
  • Vicepresidència: Ajuntament d’El Prat de Llobregat
  • Tresoreria: Ajuntament de Terrassa
  • Secretaria: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
  • 5 vocalies: Ajuntament de Girona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Badalona i Enginyeria sense Fronteres.

La Comissió Executiva es reuneix un mínim de quatre cops l’any, i l’adopció d’acords seran per majoria simple dels assistents.

COMISSIÓ ASSESSORA

Estarà oberta a tants membres com es vulgui, però disposarà d’una comissió permanent de cinc membres, dos dels quals seran els vocals a la Comissió Executiva.