L’AMB investiga un presumpte incompliment de les obligacions de transparència d’Aigües de Barcelona

Font: AMB

L’Agència de Transparència ha proposat a la presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, la instrucció d’un expedient per investigar el presumpte incompliment per part d’Aigües de Barcelona de les obligacions que la Llei de Transparència estableix per a les empreses prestadores de serveis públics o que gestionen serveis d’interès general o universal.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, inclou en el seu àmbit d’aplicació les empreses que presten serveis públics o que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d’interès general o universal. Segons la llei de transparència, aquestes empreses han d’informar l’administració titular del servei que presten de les activitats directament relacionades amb la gestió dels serveis públics i de les activitats que restin dins la supervisió i control de l’administració en el cas de serveis d’interès general o universal. Aquesta informació és indispensable per planificar i fonamentar adequadament les decisions polítiques. També han d’informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el 25% del volum general de l’empresa.

D’acord amb la Llei de Transparència, des de 2016, la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’AMB ha traslladat a Aigües de Barcelona diversos requeriments d’informació sobre la gestió dels serveis que presten. D’aquests, la gran majoria han estat desatesos o han aportat informació incomplerta o insuficient. Aquesta manca d’informació podria perjudicar la capacitat de gestió de l’administració responsable que vetlla pels interessos de la ciutadania. Addicionalment, durant aquest mateix període, l’Agència de Transparència ha tramitat algunes sol·licituds d’accés a informació pública relacionades amb els serveis que presta Aigües de Barcelona que també han estat parcialment desateses per part d’aquesta empresa.

Els reiterats incompliments d’Aigües de Barcelona en el lliurament de la informació que li ha sigut requerida per part de l’AMB constitueixen indicis suficients per incoar l’obertura d’un expedient per investigar i determinar les presumptes infraccions a les obligacions de transparència que hagi pogut incórrer aquesta empresa. Davant d’aquesta situació, l’AMB, ha incoat l’obertura d’un expedient sancionador i una instructora de l’Agència de Transparència investigarà els indicis, escoltarà totes les parts i farà una proposta de resolució. Es tracta del primer expedient que investiga l’incompliment de les obligacions de transparència, en aplicació del procediment sancionador que preveu la Llei de Transparència, que serà tramitat com a procediment administratiu ordinari.

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, coneguda també per les sigles ABEMCIA, és una empresa mixta, participada en un 70% per la Societat General d’Aigües de Barcelona (empresa del Grup Suez), en un 15% per CriteriaCaixa i en un altre 15% per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aigües de Barcelona presta el servei de distribució d’aigua potable a 23 municipis de l’Àrea Metropolitana, el servei de sanejament i depuració d’aigües residuals als 36 municipis metropolitans i el servei de clavegueram a 10 municipis.

Comparteix: