Concurs per a la selecció d’un/a coordinador/a de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

L’AMAP obre un concurs per a la selecció d’una plaça de Coordinador/a a temps complet amb contracte indefinit (amb període de 3 mesos de prova).

ANTECEDENTS:

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda el 31 de gener de 2018.  L’organització de l’AMAP, d’acord amb els estatuts vigents, es basa en l’Assemblea General, la Comissió Executiva, la Comissió Assessora i els òrgans de gestió.  La finalitat principal de l’AMAP és difondre i promoure la gestió pública de l’aigua i donar suport als municipis que desitgin emprendre aquest camí.

REQUISITS:

 • Titulació superior: grau, llicenciatura, enginyeria.
 • Ser ciutadà/ana espanyol/a o complir els requisits establerts al Títol IV Capítol I, del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Acreditar coneixement de suficiència de català nivell “C1”, mitjançant certificat oficial o superació de prova de nivell.
 • Carnet de conduir tipus B1.
 • Experiència professional mínima de 3 anys en el sector públic ocupant llocs de treball de tècnic superior amb tasques de comandament, de responsabilitat o assimilable.

FUNCIONS:

Les funcions del Coordinador/a de l’AMAP, de forma enunciativa però no limitativa, són aquelles que requereix el funcionament de l’Associació:

 • Participar en les activitats de comunicació i difusió de l’AMAP.
 • Coordinar, impulsar i executar les activitats de l’AMAP.
 • Preparar documentació, procediments, pressupostos, contractes i resta de documentació organitzativa pels òrgans de govern de l’AMAP.
 • Dur a terme les tasques i funcions de la secretaria tècnica i administrativa de l’AMAP.
 • Organitzar actes, jornades, cursos i seminaris per a la difusió i promoció de la gestió pública de l’aigua.
 • Impulsar les activitats que acordin els òrgans de govern de l’Associació.
 • Recolzar i participar en iniciatives municipals de divulgació de la gestió pública de l’aigua.
 • Assessorar als municipis interessats en l’impuls de la gestió pública de l’aigua.
 • Coordinar serveis d’assessorament administratiu, tècnic, jurídic i econòmic en processos de recuperació de la gestió pública directe de l’aigua.
 • Participar en xarxes nacionals i internacionals relatives a la gestió pública de l’aigua en representació de l’AMAP.
 • Participar en iniciatives de debat, investigació i recerca sobre la gestió pública de l’aigua en representació de l’AMAP.

Descarregueu-vos les bases completes de la convocatòria aquí.

Termini de presentació de sol·licituds: diumenge 9 de febrer a les 23:59

Comparteix: