Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB amap.cat

El lloc web amap.cat és propietat de l’AMAP (Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública), amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Sant Jaume número 1, 2ª planta (08002), NIF núm. G67160010 i adreça de correu electrònic amap@amap.cat, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis. L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública està inscrita en el Registre d’Associacions de la Direcció de General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, a la secció 1a, en data 15 de juny de 2018.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués en la seva totalitat les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, haurà abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública per part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per amap.cat. Les presents condicions generals s’exposen
en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web amap.cat, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització del lloc web de Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i / o ús de determinats serveis i / o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin  prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, i no és possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública prohibeix expressament:
– Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública o a tercers.
– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing”).

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i / o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública , utilitzant fonts internes i externes, de tal manera que Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en amap.cat.

A més, a través del lloc web amap.cat, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys
i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

Aquells continguts -tant gràfics com escrits- elaborats i inclosos pels usuaris, a través de col·laboracions o mitjançant la introducció voluntària dels mateixos, bé directament o indirectament -a través d’enllaços o links-, són d’exclusiva responsabilitat dels mateixos usuaris, quedant expressament
exempt AMAP de tota responsabilitat.

L’usuari que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web [domini] manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts.

L’usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició, si escau, a través del lloc web. AMAP no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar aquests continguts i / o impedir l’accés als usuaris que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.

TERCERA.- RESPONSABILITAT.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública en cap cas serà responsable de:
– Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

QUARTA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

AMAP és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena, per qualsevol mitjà, de la marca AMAP, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de AMAP. Queden reservats tots els drets.

De la mateixa manera, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web amap.cat es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública .

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen al seu disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma a l’enviar la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública .

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

SISENA.- MISCEL·LÀNIA.

En cas que qualsevol clàusula del present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública .